Destination

Ostatnia aktualizacja: 22.03.2024

Regulamin Serwisu Travel2Run.org

DEFINICJE

Administrator – administratorem i właścicielem serwisu jest firma TFS Consulting Wojciech Machnik z siedzibą w 44-109 Gliwice, ul Waryńskiego 10/20, NIP: 969-084-93-37, REGON: 240606202.

Sprzedawca – firma TFS Consulting Wojciech Machnik z siedzibą w 44-109 Gliwice, ul Waryńskiego 10/20, NIP: 969-084-93-37, REGON: 240606202.

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu biernie (czytanie, przeglądanie stron) lub czynnie (branie udziału w konkursach i projektach, wykorzystywanie funkcjonalności Serwisu).

Serwis – platforma informatyczno – informacyjna, i wszystkie jej elementy programistyczne, graficzne i inne, funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet pod adresem travel2run.org, stworzona i utrzymywana przez Administratora.

Polityka Prywatności – dokument, określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora, stanowiący integralną cześć Regulaminu.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Rejestr – prowadzony w ramach Serwisu zbiór informacji i danych o Użytkownikach.

Umowa – umowa o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem, zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem poprzez akceptację niniejszego regulaminu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem oraz podmiotem posiadającym wszelkie prawa do Serwisu jest Administrator.

2. Serwis jest udostępniany poprzez stronę internetową travel2run.org i służy przekazywaniu informacji, popularyzacji projektów i sprzedaży usług turystycznych i sportowych.

3. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z jakichkolwiek Usług płatnych bądź bezpłatnych, również tych niewymagających rejestracji jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom bezpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia zapoznanie się z nim.

5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

6. Wszelkie prawa do Serwisu, Rejestru, ich elementów, w tym programistycznych, graficznych i innych, nazwy Serwisu, domeny internetowej Serwisu, Logo, stanowią wyłączną własność Administratora i korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Udostępnienie przez Administratora Użytkownikom Serwisu do korzystania zgodnie z Regulaminem, nie oznacza przekazania Użytkownikom jakichkolwiek praw do Serwisu lub jego elementów, poza prawem korzystania z nich zgodnie z Regulaminem i na potrzeby użytku własnego.

7. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu lub Rejestru, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub korzystanie z niego. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Administratora lub Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.

8. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu Użytkownicy powinni dysponować przeglądarką IE8, Chrome 20.0.1132.57, Firefox 12 lub wyższą, odpowiednim sprzętem i oprogramowaniem oraz urządzeniem mającym dostęp do sieci, w tym oprogramowaniem zabezpieczającym ten sprzęt i oprogramowaniem zabezpieczającym przed działaniami niepożądanymi ze strony osób trzecich (również za pomocą wirusów, trojanów, keyloggerów i innych programów tego typu). Korzystanie z funkcjonalności Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

9. Każdy z Użytkowników zobowiązuje się korzystać z Serwisu i Rejestru wyłącznie w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

II. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu możliwe jest poprzez zawarcie pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może dotyczyć Usług bezpłatnych lub Usług płatnych oferowanych przez Administratora zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Niektóre z Usług będą wymagały dokonania uprzedniej rejestracji w Serwisie (w momencie gdy funkcjonalność rejestracji w systemie zostanie udostępniona). O rodzaju Usług wymagających dokonania uprzedniej rejestracji Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora.

3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek (pierwszej) czynności w Serwisie przez Użytkownika.

4. Użytkownik może bezpłatnie zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i dostępnymi funkcjonalnościami, jakie oferuje Serwis, przeglądać treści zawarte w Serwisie oraz korzystać bezpłatnie z wszystkich jego funkcjonalności.

5. Usługi płatne obejmują sprzedaż szkoleń i warsztatów, ubezpieczeń, książek oraz organizację wyjazdów i konsultacje w zakresie programów wyjazdowych oraz innych produktów lub usług oferowanych przez Administratora.

6. Zawarcie umowy o świadczenie płatnych Usług następuje w momencie dokonania płatnej czynności, a więc w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Użytkownika, które następuje poprzez wniesienie przez Użytkownika opłaty zgodnie z instrukcjami zawartymi w Serwisie.

7. Administrator określa w ramach Serwisu rodzaje Usług płatnych oraz sposób dokonywania opłaty.

8. Obecnie obsługiwane są płatności: BLIK, wszystkie szybkie płatności banków dostępnych na polskim rynku (Pay-by-Link), jak również płatności kartami płatniczymi oraz Google Pay.

9. Sposób dostawy towarów lub wykonania usług zależy od ich specyfiki. W przypadku zakupu np. książki, zostanie ona fizycznie dostarczona za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub InPostu. W przypadku zakupu konsultacji lub szkolenia, wykonanie usługi odbędzie się on-line za pośrednictwem wcześniej ustalonej platformy.

10. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu odbywa się za pomocą formularza dostępnego w ramach Serwisu na stronie internetowej, na której Serwis jest udostępniany.

11. Dane teleadresowe biura obsługi klienta Administratora to: wojtek @ 249challenge.com

III. BEZPIECZEŃSTWO SERWISU

1. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia informacji umożliwiających dostęp do własnego konta przed dostępem osób nieuprawnionych.

2. Administrator dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły.

3. Administrator zastrzega, iż dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest prowadzenie, od czasu do czasu, napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Serwisu lub jego elementów. Administrator uprzedza, iż w czasie dokonywania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub wybranych funkcjonalności Serwisu może być wyłączony lub w mniejszym lub większym stopniu ograniczony. O przerwach technicznych i czasie ich trwania, zaplanowanych przez Administratora, Administrator może, ale nie musi informować Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem, na którym Serwis jest umieszczony.

4. O przerwach technicznych nie planowanych przez Administratora i niezależnych od jego działań, Administrator nie musi informować Użytkowników. W szczególności należą do nich: zdarzenia losowe, przerwy w dostawie usług technicznych niezbędnych do prawidłowego działania serwisu i problemy techniczne wynikające z konserwacji sprzętu, zmiany konfiguracji lub wprowadzania nowych funkcji Serwisu.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowych przerw w działaniu Serwisu bez podania przyczyny.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: wojtek @ 249challenge.com opisując szczegółowo zakres zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres e-mail, z którego złożono reklamację. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail.

V. DANE UŻYTKOWNIKÓW

1. Dane osobowe podane Administratorowi przez Użytkowników w ramach rejestracji do Serwisu przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Polityce Prywatności, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest uważana za jego integralną część.

2. Użytkownik dokonując rejestracji Konta zgadza się na otrzymywanie wiadomości e-mail, zawierających newsletter Serwisu i/lub treści promocyjne innych firm lub redakcji współpracujących z Administratorem. Zrezygnować z subskrypcji wiadomości e-mail użytkownik może w każdym momencie.

3. Użytkownik dokonując rejestracji Konta udziela Administratorowi dobrowolnej zgody do przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych na zasadach obowiązującego prawa art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926).

4. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Administrator zobowiązuje się chronić dane osobowe Użytkownika zgodnie z wymogami prawa. Dane Użytkownika mogą być przetwarzane dla celów marketingowych wyłącznie przez Administratora i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych z Serwisu w dowolnym momencie, co jest równoznaczne z usunięciem z Serwisu jego Konta.

6. W Serwisie umieszczane są także informacje lub oferty innych podmiotów niż Administrator, a część powierzchni Serwisu udostępniana jest przez Administratora na przedstawianie różnego rodzaju informacji i ofert dostarczanych przez Użytkowników oraz inne podmioty, w tym również treści reklamowe, usługowe lub afiliacyjne.

7. W przypadku umów zawieranych przez Użytkownika z reklamodawcami lub afiliantami Serwisu, Administrator nie jest stroną umowy. Są nimi każdorazowo Użytkownik i jego kontrahent, z którym Użytkownik zawarł umowę przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu. Treści podmiotów trzecich publikowane w Serwisie nie są również ofertą handlową Administratora, a kształt ogłoszenia, oferty, rekomendacji czy reklamy jest publikowany na życzenie i wyłączną odpowiedzialność podmiotu trzeciego.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w dowolnym czasie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem przepisów poniższych.

2. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających rejestracji w Serwisie ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

3. Administrator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy i do zablokowania dostępu do Serwisu, w tym do zablokowania Konta lub usunięcia Konta Użytkownika korzystającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. Wypowiedzenie takie wywołuje skutek natychmiastowy i wiąże się z usunięciem wszelkich danych Użytkownika z bazy danych Administratora. W przypadku gdy naruszenie ma charakter usuwalny Administrator wezwie Użytkownika do usunięcia stanu naruszenia i przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem lub prawem w wyznaczonym terminie i usunie Konto lub zablokuje dostęp do Serwisu po bezskutecznym upływie takiego terminu.

4. Administrator może odmówić świadczenia Usługi wymagającej rejestracji w Serwisie i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Administratora i usunięciu Konta z Serwisu wskutek naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi dowolnemu Użytkownikowi bez podania przyczyny. W przypadku odmowy świadczenia usług opłaconych wcześniej przez Użytkownika, Administrator zwróci Użytkownikowi pełną wpłaconą za tę usługę kwotę. W momencie wydania dyspozycji zwrotu płatności, Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje rozwiązana.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administratorowi przysługuje prawo zmiany warunków korzystania z Serwisu, o których poinformuje Użytkowników w postaci informacji umieszczonej na Serwisie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, pod warunkiem, że zmiana nie będzie dokonana na niekorzyść Użytkownika.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich dokonania i powiadomienia o tym fakcie Użytkowników poprzez komunikaty dostępne w ramach Serwisu.

3. W przypadku zmiany struktury własności Serwisu, jego cesji lub odsprzedaży, przedmiotem obrotu jest Serwis wraz ze wszystkimi Kontami zarejestrowanych Użytkowników. Nowy właściciel lub współwłaściciel Serwisu przejmuje w takiej sytuacji wszystkie zobowiązania i powinności wynikające z Umów zawartych z dotychczasowymi Użytkownikami i nabywa prawa Administratora.