Larnaka Marathon 2021 – podpisz umowę!

  Umowa o świadczenie usług turystycznych


  zwaną dalej „Organizatorem”,

  a

  Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok):

  PESEL:

  Telefon:

  Adres do korespondencji:

  Dokument tożsamości:

  Seria, nr paszportu / dowodu osobistego:

  Data ważności paszportu/dowodu osobistego (dzień-miesiąc-rok):

  E-mail:

  Chcę otrzymać fakturę: TakNie

   
  zwanym dalej „Klientem”,
   

  Szczegóły Imprezy:

  • Nazwa imprezy: LARNAKA MARATHON 2021
  • Termin: 18.11.2021 – 23.11.2021
  • Cena imprezy (faktura VAT marża, płatność w ratach):

  W cenie nie są zawarte: jako nie objęte ceną imprezy turystycznej m.in. wydatki własne, napiwki, opłaty za fotografowanie

  Szczegółowy wykaz świadczeń zawartych w cenie oraz świadczeń nie objętych ceną zawiera „Szczegółowy program imprezy turystycznej” stanowiący załącznik nr 1 do umowy. Warunki uczestnictwa Klienta w imprezie, w szczególności okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny, sposób i termin zgłaszania reklamacji, zasady odstąpienia od umowy i zasady odpowiedzialności Stron, określają „Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej”, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

  Szczegółowy wykaz świadczeń zawartych w cenie oraz świadczeń nie objętych ceną zawiera „Szczegółowy program imprezy turystycznej” stanowiący załącznik nr 1 do umowy. Warunki uczestnictwa Klienta w imprezie, w szczególności okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny, sposób i termin zgłaszania reklamacji, zasady odstąpienia od umowy i zasady odpowiedzialności Stron, określają „Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej”, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

   

  Klient oświadcza, że Organizator udzielił mu:

  1. ogólnych informacji o obowiązujących przepisach paszportowych i wizowych, a w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy
  2. informacji o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie a także o obowiązkowych szczepieniach i profilaktyce zdrowotnej przed i w trakcie wyjazdu, a także po zakończeniu imprezy,
  3. informacji o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego,
  4. informacji o możliwości zawarcia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie,
  5. informacji, że osoby cierpiące na choroby przewlekle powinny rozszerzyć ubezpieczenie o następstwa chorób przewlekłych.

  Klient oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w imprezie oraz, że zapoznał się z programem imprezy oraz warunkami uczestnictwa i w pełni je akceptuje.

  UWAGA: Minimalna liczba uczestników konieczna do obycia się imprezy musi być zawsze wcześniej uzgodniona z Organizatorem.

  W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych oraz z Kodeksu Cywilnego.
  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Do umowy załączono:

  1. Szczegółowy program imprezy turystycznej (zobacz)
  2. Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej (zobacz)

  Podpisując umowę z TFS Consulting Wojciech Machnik, jednocześnie wyrażam zgodę w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. na utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie podanych danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych i umowy ubezpieczenia w TU Europa SA, w tym do przekazania ich podmiotom biorącym udział w świadczeniu usług turystycznych w ramach niniejszej umowy. Klient oświadcza, że dane osobowe podał dobrowolnie i został poinformowany o prawie dostępu do nich oraz prawie do ich poprawienia.

   

  Oświadczam, że zapoznałem się z następującymi dokumentami (pola obowiązkowe):

  (*) Umowa o świadczenie usług turystycznych (.pdf)
  (*) Warunki uczestnictwa (.pdf)
  (*) Program imprezy turystycznej (.pdf)
  (*) Polityka prywatności (.pdf)
  (*) Warunki ubezpieczenia TU Europa S.A. (.pdf)
  (*) OWU koszty rezygnacji TU Europa S.A. (.pdf)
  (*) Karta informacyjna RODO TU Europa S.A. (.pdf)
   

  Facebook